Etik Değerlerimiz - Kodsan
HVAC ekipmanı üretiminde 40 yıllık deneyim

Etik Değerlerimiz1.1.İnsan Haklarına Saygı:

Kodsan olarak dürüstlük ve güven ilkeleri ışığında, insan ve çevre odaklı ürün ve hizmetler sunmak, geliştirdiği iş olanaklarını büyütmek ve sektöründe dünyanın ilk 5 firmasından biri olmayı hedefleriz. Tüm çalışanlarımıza eşit davranma ve adil olma konusunda gerekli özeni büyük bir titizlikle gösterir, aynı tutumu tüm paydaşlarımızdan da bekleriz.

.
İşe alımlarda cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet ve düşünce farklılığı gözetmeksizin, tek ölçü olarak işe uygunluk vasıflarını ararız.

.
Yasalara uygun, adil ve rekabetçi ücret politikaları uygular, başarıyı etkin ve objektif bir şekilde değerlendirerek ödüllendiririz.

.
Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefleriz.

.
Çalışanlarımızın eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız

.
İş birliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratırız.

.Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyiz.

.Çalışanlarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlarız.

.Şiddet ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmeyiz.

.Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz.

.Şirket kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanırız.

Bkz. Çalışma koşulları ve insan hakları politikası

1.2.Sağlıklı ve Güvenli Bir İş Ortamı:

Kodsan olarak en büyük hedeflerimizden biri çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak, İş Ortaklarımızın da böyle bir iş ortamı oluşturmasını sağlamaktır. Bu amaçla her türlü önlemi alır, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler ağlayarak bu alandaki farkındalığı artırmaya çalışırız.

Faaliyetlerimizi; çalışanlarımızı, yüklenicileri, bayilerimizi ve toplumu riske atmadan sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiririz. Bunu hayata geçirmek için işinde yetkin insanlar ile çalışırız ve süreçlerimizde güvenliği ön plana alırız.

Kodsan’da insan hayatı önceliklidir ve hiçbir iş güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadan yapılacak derecede önemli olamaz. Çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve politikalarımıza uygun davranır, güvenli olmayan çalışma koşullarını ilgililere bildirir. Herhangi bir kazayı, yaralanmayı ya da sağlıksız durumu derhal bildiririz. Uyuşturucu niteliğe sahip maddeler ve alkol etkisinde işe gelmeyiz.

Bkz. Kodsan İSG politikası

1.3.Ayrımcılıkla Mücadele:

Kodsan olarak faaliyet gösterdiğimiz iş alanlarında karşılaştığımız farklı kültürlere, geleneklere ve iş uygulamalarına karşı saygılıyız. Bu anlamda, etkileşimde olduğumuz paydaşların dinsel, yapısal ve kültürel farklılıklarını kabul eder ve değer veririz. Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, etnik köken ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranırız.

Kodsan’da iş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlarız. Kodsan’da çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.

1.4.İşyerinde Şiddet İle Mücadele:

Çalışanlarımızın istismar edildiği, baskı, tehdit gibi fiziksel olmayan şiddete
maruz kaldığı, güvenliklerinin ve sağlıklarının riske atıldığı her durumu şiddet unsuru olarak değerlendiririz. Hangi biçimde olursa olsun taciz, tehdit ve fiziksel şiddet içerikli hiçbir bir davranış ve eyleme tolerans göstermeden; böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında gerekli hukuksal süreci başlatırız.

1.5.Çıkar Çatışmalarının Engellenmesi:

Kodsan çalışanları olarak rol ve sorumluluklarımıza göre vereceğimiz kararlarda, tarafsız olmamızı engelleyebilecek, kendimize veya yakınlarımıza menfaat sağlayabilecek veya bu izlenimi uyandırabilecek, kişisel çıkarlarımız ile Kodsan’a karşı olan sorumluluklarımızın çatışabileceği herhangi bir durum içerisinde olmamaya özen gösteririz.

Çıkar çatışması olarak değerlendirilebilecek bir durumun içinde olmamız hâlinde, konuyu yöneticilerimiz ve uyumdan sorumlu departman veya görevli ile paylaşarak bu durumun bize ve şirketimize verebileceği zararlardan kaçınırız. Olası çıkar çatışması durumlarının önüne geçebilmek için:

.Unvanlarımızı veya yetkilerimizi kötüye kullanarak kendimiz veya yakınlarımız için menfaat elde etmekten kaçınırız.

.İş dışındaki kişisel yatırımlarımızın Kodsan’daki görevlerimizi yerine getirmek için gerekli zaman ve dikkati ayırmamıza engel hâline gelmemesi ve çıkar çatışması yaratmaması için gereken özeni gösteririz.

.İş Ortaklarımızın, Kodsan ile ilgili ticari faaliyetlerinde, birincil karar alma pozisyonundaki kişiler ile akrabalık veya başka bir yakınlığımızın olması durumunda, yöneticimiz ile uyumdan sorumlu departmanı veya görevliyi konuyla ilgili olarak bilgilendiririz.

1.6.Şirket Varlıklarının Korunması ve Amacına Uygun Kullanılması:

Kodsan’a ait kayıtları, makineleri, donanımları, demirbaşları ve araçları daima korur; kaynakların hatalı kullanılmasını, zarar görmesini, israf edilmesini ve başkalarına ödünç verilmesini, kiralanmasını ve satılmasını önleriz. Ayrıca; pozisyonlarımızın gerektirdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan iletişim ve ulaşım olanaklarını kişisel kullanımdan kaçınırız.

1.7.Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele:

Kodsan çalışanları olarak rüşvet almayı, vermeyi veya teklif etmeyi hiçbir şart altında kabul etmeyiz. Alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden kişiye özel ayrıcalık talebinde bulunmayız.

Tüm çalışanlarımız, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yerel ve ilgili uluslararası mevzuata ve ilgili Topluluk politikalarına uymakla yükümlü olup tüm İş Ortaklarımızdan da ilgili düzenlemelere uygun hareket etmelerini bekleriz.

1.8.Hediye Alma ve Verme:

Hediye alma ve hediye verme uygulamalarının yerel kültürel değerlere göre farklılık gösterebileceğinin bilinciyle; hediye alışverişini Kodsan ilke ve politikalarına aykırı olmayacak, itibarımıza zarar vermeyecek ve yasal olarak suç teşkil etmeyecek şekilde süreci dürüstlükle ve şeffaflık çerçevesinde yürütürüz. Ticari işlemlerde kararı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek hediye, hibe veya ağırlama tekliflerini almaktan ve vermekten daima kaçınırız.

1.8.1.Uygulama Esasları:

Kodsan Çalışanları;

yukarıda belirtilmiş 1.8. maddesine uygun olması koşulu ile çerçevesi 1.8.1.1. maddesinde belirlenmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir. 1.8.1.1.Kabul Edilebilir ve Kabul Edilemez Hediyeler: Kodsan çalışanları iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.

. Kodsan’ı temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.

. Dolaylı olarak veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatler alınamaz.

. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

. Kodsan çalışanları alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatamaz.

. Kodsan tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Kodsan üst yönetimi tarafından onaylanır.1.9.Rekabet Hukukuna Uyum:

Kodsan olarak faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde, itibarımıza yakışır bir şekilde yasal düzenlemeler ve şirket politikalarımız çerçevesinde hareket ederiz. Rekabet hukuku kurallarına aykırılık teşkil edecek hiçbir uygulama içerisinde yer almayız.

Rekabet hukuku kapsamındaki temel ilkelerimiz:

.Rekabet hukuku ile ilgili düzenlemelere uyumlu olmak.

.Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ve kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve davranışlarda bulunmamak.

.Rakiplere dair bilgileri sadece mevzuat ve içtihadın öngördüğü yöntemlerle elde etmek ve ilgili tüm dokümanlarda kaynak belirtmek suretiyle kullanmak.

.Hâkim durumda olunan pazarlarda Kodsan için kötüye kullanma olarak değerlendirilebilecek davranışlardan kaçınmak.

.Kodsan’ı temsilen katılım sağlanan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri toplantıları ile konferans, fuar gibi rakipleri bir araya getiren diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve iletişimden kaçınmak.

.Kodsan içinde rekabet hukukuna aykırılık oluşturabilecek konuları aynı özen ve titizlikle ele almak.

1.10.İhracat Kontrolü ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi:

Kodsan olarak yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu olarak, suç gelirlerinin aklanması şeklinde görülebilecek her türlü ticari işlemden kaçınır, bu nedenle üçüncü taraflarla bir iş ilişkisine girmeden önce ilgili tarafı tanımak için gerekli durum eğerlendirmesini yaparız. Kodsan olarak hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız veya hakkında olumsuz istihbarat bulunan, bu ve benzeri nedenlerle risk teşkil eden veya şüphe oluşturan üçüncü taraflar ile iş ilişkisine girmeyiz. Uluslararası faaliyet gösteren bir Şirket olarak, ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri ile ilgili düzenlemelere uyulması için gerekli önlemleri alırız.

1.11.İçeriden Öğrenilen Bilgilerin Korunması:

Kodsan’a, çalışanlarımıza veya İş Ortaklarımıza ait kişisel, ticari, finansal, teknik, yasal ve/veya benzeri gizli bilgileri, kendimizin ya da üçüncü tarafların menfaati için kullanmanın ya da paylaşmanın yasak olduğunu bilir, rol ve sorumluluklarımız gereği vâkıf olduğumuz gizli bilgileri korumak için gerekli önlemleri alırız.

1.12.Tedarik Zinciri Şeffaflığı:

Tedarik görüşmelerimizde, kararlarımızda ve sözleşme süreçlerinde, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak davranır; tedarikçilerimizden de aynı adil ve dürüst yaklaşımı bekleriz. İş birliği yapacağımız tedarikçilerin değerlerimizle örtüşen ilkeleri benimsemiş ve etik beklentilerimizi anlamış olmalarına önem veririz. Karar süreçlerimizde tüm tedarikçilerin tekliflerini; performans, kalite ve maliyet ölçütlerine göre ayrımcılık yapmaksızın objektif olarak değerlendirir, beklentileri karşılamayan işbirlikçilerimizle sözleşme koşullarını göz önünde bulundurarak iş ilişkisini sonlandırabiliriz.

1.13.Veri Güvenliği ve Gizlilik:

Kodsan’a, çalışanlarımıza veya İş Ortaklarımıza ait kişisel, ticari, finansal, teknik, yasal ve/veya benzeri gizli bilgileri, kendimizin ya da üçüncü tarafların menfaati için kullanmanın ya da paylaşmanın yasak olduğunu bilir, rol ve sorumluluklarımız gereği vâkıf olduğumuz gizli bilgileri korumak için gerekli önlemleri alırız.

Edindiğimiz bilgileri sadece görev tanımımız gereği yapmakla yükümlü olduğumuz işlerimiz için kullanırız. Ticari sır ve diğer gizli bilgilerin paylaşımında ilgili mevzuata ve sözleşmesel yükümlülüklerimize uygun davranırız.

1.14.Bilgi Teknolojileri Kullanımı:

Bilgi bütünlüğünün ve bilgi ulaşılabilirliğinin korunmasındaki önemin ve gerekliliğin bilinciyle; şirket kayıtlarımızı yasal düzenlemelere uygun biçimde saklar ve yetkisiz erişime karşı koruruz. Kayıtlarımızın büyük çoğunluğunu elektronik ortamda toplar, işler, saklar ve ağ üzerinden diğer bilgisayarların kullanımına aktarırız.

.Şirket kayıtlarına erişimi kişiye özel şifrelemeyle yapar,

.Lisanslı ürün kullanır,

.Periyodik olarak kullanıcı şifrelerini günceller,

.Anti-virüs programlarını aktif olarak kullanır ve günceller,

.İşletim sistemimizi güncel tutarız.

1.15.Sosyal Medya:

Sosyal medyanın günümüz etkileşim dünyasındaki rolünün ve potansiyelinin farkında olarak; sanal platformlarda (Facebook, Twitter, blog vb.) üst yönetimin bilgisi/onayı haricinde Kodsan adına açıklama yapmak ve görüş bildirmekten kaçınırız. Kodsan hakkında okuduğumuz ya da gördüğümüz haberlerle ilgili kaygı ve tereddütlerimiz için üst yönetimi bilgilendiririz.

2.İletişim ve Dokümantasyon:

2.1.Dış İletişim:

Başarılı iş birliği için müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı açık iletişim ve dürüstlük çok önemlidir. Bu nedenle finansal, sosyal ve çevresel sonuçlarımızı dürüst ve şeffaf bir şekilde aktarırız.

Sosyal medya kanallarında Kodsan’a, ürünlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza saygıyla davranırız.

2.2.Belgelendirme ve Kayıtlar:

Belgelerimizle ilgili olarak bilgi, veri ve belgelerin her zaman eksiksiz olduğunu ve belgelerin doğru olduğunu taahhüt ederiz. Özellikle iş kayıtlarımız en yüksek doğruluk ve güvenilirlik standartlarını karşılaması ve her zaman geçerli düzenlemelere uygun olması için her türlü önlemi alırız.

3.Çevreye Duyarlılık:

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Faaliyet alanımıza uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Kodsan’da “ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” bulunmaktadır.

Kodsan, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Çalışanlarımızdan yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

4.Etik Değerler ve Politikaların İhlali Durumunda Doğabilecek Sonuçlar:

Tüm çalışanlarımızdan, Etik Değerlerimize ve yasalara uyması beklenmektedir. Etik Değerlerimizin veya yasaların ihlali Kodsan adına imaj kaybına yol açabilir
ve ihlalin türüne göre sonuçlar doğurabilir.

.
İhlalin niteliğine ve ciddiyetine bağlı olarak, iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin
tedbirleri.

.
Yasanın ihlalleri, bir hükümet yetkilisi veya mahkeme tarafından hukuki ve/veya cezai
kovuşturmaya tabi tutulabilir.

5.Süreç Görevlisi:

Etik Değerler ile ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz olması durumunda, amiriniz ve İnsan Kaynakları Departmanı’ndan destek alabilirsiniz. Konunun bir amir veya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından açıklığa kavuşturulması mümkün değilse, Etik ve Uyum Yöneticisi her zaman hazırdır. Etik ve Uyum Yöneticisi ile herhangi bir zamanda iletişime geçilebilir.

İletişime Geçin!

Fikir almak, bir proje başlatmak ya da sadece tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim Kur

İndirilebilir Katalog

Şirketimiz ve yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için kataloğumuzu indirebilirsiniz.